Preloader
Winkelwagen
Checkout Secure
Gratis Snelle Levering

Klantenservice

+31 6 52 21 25 75

Ma-Vr 09.00-18.00u

Conditions d'utilisation

Inhoud


Artikel 01 - Definities
Artikel 02 - Bedrijfsgegevens
Artikel 03 - Toepasselijkheid
Artikel 04 - Aanbod
Artikel 05 - Overeenkomst
Artikel 06 - Herroepingsrecht
Artikel 07 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel 08 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel 09 - Verplichtingen van JouwSpeeltuin bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 01 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze door JouwSpeeltuin worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en JouwSpeeltuin.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of JouwSpeeltuin in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. JouwSpeeltuin: de rechtspersoon die de producten op afstand aan klanten aanbiedt.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen JouwSpeeltuin en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Modelformulier voor herroeping: het in deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping te vinden in Artikel 06.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en JouwSpeeltuin gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 02 - Bedrijfsgegevens


JouwSpeeltuin
Skagerrakstraat 21
8262 VJ Kampen
The Netherlands
Telefoonnummer: +31 (0)6 52 21 25 75
E-mailadres: info@jouwspeeltuin.nl
KvK: 51852756
BTW nummer: NL002238862B28

Juridische informatie

Link naar platform van de Europese Commissie volgens de verordening inzake online geschillenbeslechting in consumentenzaken.

JouwSpeeltuin is niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Artikel 03 - Toepasselijkheid


 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JouwSpeeltuin en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen JouwSpeeltuin en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JouwSpeeltuin voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij JouwSpeeltuin zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 04 - Het aanbod


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als JouwSpeeltuin gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden JouwSpeeltuin niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 05 - De overeenkomst


 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JouwSpeeltuin onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door JouwSpeeltuin is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft JouwSpeeltuin passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal JouwSpeeltuin daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. JouwSpeeltuin kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien JouwSpeeltuin op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. JouwSpeeltuin zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van JouwSpeeltuin waar de klant met klachten terecht kan.
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  5. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 06 - Herroepingsrecht


 

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. JouwSpeeltuin mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. JouwSpeeltuin mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Indien het product maatwerk is, heeft de consument het recht op herroeping niet. Onder maatwerk verstaat JouwSpeeltuin een product dat volgens specificaties van de consument is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd is. JouwSpeeltuin heeft de consument hierop gewezen.

Artikel 07 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd


 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product in dezelfde staat retourneren als het werd ontvangen, oftewel compleet, onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als JouwSpeeltuin hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan


 

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de JouwSpeeltuin.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) JouwSpeeltuin. Dit hoeft niet als JouwSpeeltuin heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door JouwSpeeltuin verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde artikelen gedurende het retour transport zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de klant.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Door de aard van de levering van een compleet speeltoestel worden de directe kosten voor een retourzending geraamd op een maximum van ongeveer € 150,-.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 09 - Verplichtingen van JouwSpeeltuin bij herroeping


 

 1. Als JouwSpeeltuin de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging (uiterlijk binnen twee werkdagen).
 2. JouwSpeeltuin vergoedt alle ontvangen betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door JouwSpeeltuin in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij JouwSpeeltuin aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. JouwSpeeltuin gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft JouwSpeeltuin de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


JouwSpeeltuin kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als JouwSpeeltuin dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop JouwSpeeltuin geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten door JouwSpeeltuin worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten af te nemen.

Artikel 11 - De prijs


 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan JouwSpeeltuin producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar JouwSpeeltuin geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. De in het aanbod geldende prijzen gelden wanneer er redelijkerwijs van uitgegaan kan worden dat de prijzen kloppen. Mochten de prijzen duidelijk foutief zijn door een vergissing of fout, dan heeft JouwSpeeltuin het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


De producten van JouwSpeeltuin zijn ontwikkeld voor gebruik door particulieren in de tuin. De producten van JouwSpeeltuin zijn derhalve niet bedoeld voor gebruik in openbare gelegenheden of voor commerciële doeleinden. JouwSpeeltuin sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat het toestel in openbare gelegenheden of voor commerciële doeleinden gebruikt wordt. JouwSpeeltuin sluit iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, directe schade, indirecte schade of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Waarschuwingen:
Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
Alleen geschikt voor buitengebruik.
Het maximale gewicht per gebruiker is 50 kg.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
Geschikt voor kinderen van drie tot tien jaar.
Het maximale aantal gebruikers (bekijk productpagina).

 1. JouwSpeeltuin staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat JouwSpeeltuin er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de JouwSpeeltuin, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover JouwSpeeltuin kan doen gelden indien JouwSpeeltuin is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de JouwSpeeltuin, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

Artikel 13 - Levering en uitvoering


 

 1. JouwSpeeltuin zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan JouwSpeeltuin kenbaar heeft gemaakt
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal JouwSpeeltuin geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal JouwSpeeltuin het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij JouwSpeeltuin tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan JouwSpeeltuin bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging:

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 30 dagen.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 30 dagen.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als JouwSpeeltuin voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 30 dagen.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste 30 dagen opzeggen, tenzij de redelijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling


 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JouwSpeeltuin te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door JouwSpeeltuin is gewezen op de te late betaling en JouwSpeeltuin de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is JouwSpeeltuin gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. JouwSpeeltuin kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling


 

 1. JouwSpeeltuin beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de JouwSpeeltuin.
 3. Bij JouwSpeeltuin ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door JouwSpeeltuin binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen


Op overeenkomsten tussen JouwSpeeltuin en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

JouwSpeeltuin is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumenten geschillencommissie.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Toegevoegd aan winkelwagen
Gratis Snelle Levering 100% Veilige Speeltoestellen Klantvriendelijk Advies 30 Dagen Bedenktijd WebwinkelKeur Certificaat Gratis verzending bij bestellingen van €50,- of meer Je komt in aanmerking voor gratis verzending Besteed SYMBOL$x voor gratis verzending Je hebt gratis verzending Gratis verzending bij een besteding van $x Gratis Snelle Levering Je komt in aanmerking voor gratis verzending Gratis verzending bij een besteding van €50,- of meer Je komt in aanmerking voor gratis verzending!